http://www.ntut.edu.tw/~wwwoaa/english/p_icon_2.gifNational Taipei University of Technology _ Office of Academic Affairs                          

   Home | Chinese version | English version | Spanish version | Indonesian version | NTUT | Contact

http://www.ntut.edu.tw/~wwwoaa/english/line_left_up.gif

http://www.ntut.edu.tw/~wwwoaa/english/line.gif

http://www.ntut.edu.tw/~wwwoaa/english/line_right_up.gif

http://www.ntut.edu.tw/~wwwoaa/english/TITTLE.jpg

 

http://www.ntut.edu.tw/~wwwoaa/english/line.gif

 

 Khoa-Viện năm học 2009 :

Colleges and Departments for 2009 Academic Year

Khoa-Viện năm học 2009

College of Mechanical and Electrical Engineering 機電學院
Học viện cơ điện

Department of Mechanical Engineering機械工程系

Khoa công nghệ cơ khí

B

Department of Vehicle Engineering車輛工程系所

Khoa công nghệ ô tô

B/M

Department of Air-conditioning and Refrigeration Engineering

能源與冷凍空調工程系所

Khoa năng lượng và điện lạnh

B/M/D

Graduate Institute of Mechatronic Engineering 機電整合研究所

Sở nghiên cứu tổ hợp cơ điện

M

Graduate Institute of Manufacturing Technology 製造科技研究所

Sở nghiên cứu chế tạo khoa học kỹ thuật

M

Graduate Institute of Automation Technology 自動化科技研究所

Sở nghiên cứu tự động hóa khoa học kỹ thuật

M

Graduate Institute of Mechanical and Electrical Engineering 機電科技研究所

Sở nghiên cứu cơ điện khoa học kỹ thuật

(1) Division of Mechanical Engineering / Manufacturing Technology

Ngành Công Nghệ Cơ Khí / Khoa Học Kỹ Thuật Chế Tạo

(2) Division of Air-conditioning and Refrigeration Engineering

Ngành Công Nghệ Điện Lạnh và Điều Hòa Không Khí.

(3) Division of Vehicle Engineering / Automation Technology

Ngành Công Nghệ ô tô / tự động hóa khoa học kỹ thuật.

D

Note: B=Bachelor, M=Master. D=Doctoral degrees

Ghi chú: B=Đại học, M=Thạc sỹ, D=Tiến sỹ

 

College of Electrical Engineering & Computer Science 電資學院
Học viện công nghệ điện và điện tử viễn thông

Department of Electrical Engineering 電機工程系所
Khoa công nghệ điện cơ

B/M/D

Department of Electronic Engineering 電子工程系
Khoa công nghệ điện tử

B

Graduate Institute of Computer and Communication 電腦與通訊研究所
Sở nghiên cứu vi tính và viễn thông

M/D

Department of Computer Science and Information Engineering 資訊工程系所
Khoa công nghệ viễn thông

B/M/D

Department of Electro-Optical Engineering 光電工程系所
Khoa công nghệ điện quang

B/M/D

Note: B=Bachelor, M=Master. D=Doctoral degrees

Ghi chú: B=Đại học, M=Thạc sỹ, D=Tiến sỹ

 

College of Engineering 工程學院
Học viện công nghệ

Department of Civil Engineering 土木工程系
Khoa công nghệ thổ mộc

B

Graduate Institute of Civil and Disaster Prevention Engineering

土木與防災研究所

Sở nghiên cứu thổ mộc và phòng nạn

M

Department of Molecular Science and Engineering 分子科學與工程系

Khoa công nghệ và khoa học phân tử

B

Graduate Institute of Organic Polymeric Materials 有機高分子研究所

Sở nghiên cứu hữu cơ cao phân tử

M/ D

Department of Chemical Engineering and Biotechnology

化學工程與生物科技系

Khoa sinh học và công nghệ hóa học

B

Graduate Institute of Chemical Engineering 化學工程研究所

Sở nghiên cứu công nghệ hóa học

M

Department of Materials and Mineral Resources Engineering

材料與資源工程系

Khoa công nghệ vật liệu và tài nguyên

B

Graduate Institute of Materials Science and Engineering

材料科學與工程研究所

Sở nghiên cứu khoa học và công nghệ vật liệu

M

Graduate Institute of Mineral Resources Engineering 資源工程研究所
Sở nghiên cứu công nghệ tài nguyên

M

Graduate Institute of Biotechnology 生物科技研究所

Sở nghiên cứu sinh học

M

Graduate Institute of Environmental Engineering and Management

環境工程與管理研究所

Sở nghiên cứu quản lý và công nghệ môi trường

M

Graduate Institute of Engineering Technology 工程科技研究所

Sở nghiên cứu công nghệ khoa học kỹ thuật

(1) Division of Civil and Disaster Prevention Engineering / Environmental Planning and Management

Ngành thổ mộc và phòng nạn / quản lý và công nghệ môi trường

(2) Division of Chemical Engineering and Biotechnology

Ngành công nghệ hóa học và sinh học

(3) Division of Organic Polymeric Materials / Materials Science and Engineering / Mineral Resources Engineering

Ngành hữu cơ cao phân tử / khoa học và công nghệ vật liệu / công nghệ tài nguyên

D

Note: B=Bachelor, M=Master. D=Doctoral degrees

Ghi chú: B=Đại học, M=Thạc sỹ, D=Tiến sỹ

 

College of Management 管理學院
Học viện quản lý

Department of Business Management 經營管理系

Khoa quản lý kinh doanh

B

Graduate Institute of Commerce Automation and Management

商業自動化與管理研究所

Sở nghiên cứu quản lý và tự động hóa thương nghiệp

M

Department of Industrial Engineering and Management 工業工程與管理系所

Khoa quản lý công nghiệp

B/M/D

Graduate Institute of Industrial and Business 工商管理研究所

Sở nghiên cứu quản lý công thương

D

Graduate Institute of Information & Logistics Management 資訊與運籌管理研究所

Viện sau đại học chuyên ngành quản lý thông tin và vận chuyển hàng hoá

M

Graduate Institute of Science & Technology Management 服務與科技管理研究所

Viện sau đại học chuyên ngành Khoa học và kĩ thuật quản lý

M

Note: B=Bachelor, M=Master. D=Doctoral degrees

Ghi chú: B=Đại học, M=Thạc sỹ, D=Tiến sỹ

 

College of Design 設計學院
Học viện thiết kế

Department of Architecture 建築系

Khoa kiến trúc

B

Graduate Institute of Architecture and Urban Design 建築與都市設計研究所

Sở nghiên cứu thiết kế và kiến trúc đô thị

M

Department of Industrial Design 工業設計系

Khoa thiết kế công nghiệp

B

Graduate Institute of Innovation and Design 創新設計研究所

Sở nghiên cứu thiết kế sáng tạo

M

Graduate Institute of Design 設計研究所

Sở nghiên cứu thiết kế

D

Graduate Institute of Interactive Media Design 互動媒體設計研究所

Viện sau đại học chuyên ngành Thiết kế truyền thông

M

Note: B=Bachelor, M=Master. D=Doctoral degrees

Ghi chú: B=Đại học, M=Thạc sỹ, D=Tiến sỹ

 

College of Humanities and Sciences 人文科學院
Học viện khoa học và nhân văn

Department of English 應用英文系
Khoa tiếng Anh

B

Graduate Institute of Technological and Vocational Education

技術及職業教育研究所

Sở nghiên cứu giáo dục và thực nghiệp

M/D

Note: B=Bachelor, M=Master. D=Doctoral degrees

Ghi chú: B=Đại học, M=Thạc sỹ, D=Tiến sỹ

 

http://www.ntut.edu.tw/~wwwoaa/english/line_left_down.gif

http://www.ntut.edu.tw/~wwwoaa/english/linedown.gif

http://www.ntut.edu.tw/~wwwoaa/english/line_right_down.gif

 

                        Address : 1,Sec. 3, Chung-Hsiao E. Rd. Taipei 106,Taiwan, R.O.C. | TEL :  886-2-2771-2171 ext 1100

 

  © Copyright 2004 NTUT_OAA  All Rights Reserved | Best viewed in IE 5.0 & above at 1024 x 768 resolution