National Taipei University of Technology _ Office of Academic Affairs                          

   Home | Chinese version | English version | Spanish version | Indonesian version | NTUT | Contact

 

 

Tiêu chuẩn thu phí học kỳ thứ nhất năm học 2008 :

學費 Reference for Tuition
本校九十八學年度第一學期繳費標準,每學年可能會調整。(每學年分兩學期)
The following tuition fees (in NT$) apply to the first semester the 2009 academic year; tuition is subject to  
change annually (There are two semesters in each academic year).
A. 大學部 Undergraduate programs
大學部
B.研究所 Graduate Institute programs
研究所
研究所正式生除繳交學雜費基數外,需另繳學分費。
Full-time graduate students need to pay credit fees in addition to tuition fees.

Học phí
Tiêu chuẩn thu phí năm học 2009, học phí có thể sẽ thay đổi theo từng năm học.(mỗi năm học chia làm 2 học kỳ)

Đại học

Thu phí
Khoa

Học phí

Tạp phí

Tổng cộng

Các khoa về kỹ thuật

NT$16,045

NT$10,195

NT$26,240

Các khoa khoa học nhân văn và quản lý.

NT$15,939

NT$6,831

NT$22,770

1 số phí khác:


1.Phí sử dụng vi tính và mạng Internet
2.Bảo hiểm cho sinh viên nước ngoài
3.Phí ở ký túc xá
4.Bào hiềm y tế cho sinh viên nước ngoài

NT$200
NT$20
NT$8500(không bao gồm nghỉ đông và nghỉ hè)
NT$3,954(sinh viên mới nhập học $1,318)

Nghiên cứu sinh

Thu phí
Học viện

Tạp phí

Phí học phần

Nghiên cứu sinh các học viện kỹ thuật

NT$12,110

NT$1,500

Nghiên cứu sinh các học viện khoa học nhân văn và quản lý.

NT$10,290

NT$1,500

Nghiên cứu sinh ngoài khoản tiền tạp phí ra còn nộp thêm tiền học phần.

1 số phí khác:


1.Phí sử dụng vi tính và mạng Internet
2.Bảo hiểm cho sinh viên nước ngoài
3.Phí ở ký túc xá
4.Bào hiềm y tế cho sinh viên nước ngoài

NT$200
NT$20
NT$8500(không bao gồm nghỉ đông và nghỉ hè)
NT$3,954(sinh viên mới nhập học $1,318)

 

 

                        Address : 1,Sec. 3, Chung-Hsiao E. Rd. Taipei 106,Taiwan, R.O.C. | TEL :  886-2-2771-2171 ext 1100

 

  © Copyright 2004 NTUT_OAA  All Rights Reserved | Best viewed in IE 5.0 & above at 1024 x 768 resolution