National Taipei University of Technology _ Office of Academic Affairs                          

   Home | Chinese version | English version | Spanish version | Indonesian version | NTUT | Contact

 

 

Lịch sử phát triển :

 

Trường được thành lập vào năm 1911 cùng năm thành lập Trung Hoa Dân Quốc, tiền sử là Trung Tâm Đào Tạo Kỹ Thuật, rồi chuyển thành Công Lập Đài Loan trường Kỹ Thuật Công Nghiệp Đài Bắc. Đến năm 1948 chuyển thành Tỉnh Lập Đài Loan Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp Đài Bắc, năm 1981 trường được đổi tên thành Quốc Lập trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Công Nghiệp Đài Bắc. năm 1994 được chuyển lên thành trường Quốc lập Học Viện Kỹ thuật Đài Bắc rồi đến năm 1997 trường chính thức được chuyển thành đại học Quốc Lập Trường Đại Học Khoa Học Kỹ Thuật Đài Bắc.

Trường hiện nay đã có 80 000 học sinh sinh viên đã tốt nghiệp rải rác trong nước và nước ngoài, bất luận là lĩnh vực chuyên môn hay phương diên nghiên cứu học thuật đều có những thành tích suất sắc, nhất là phát triển khoa học kỹ thuật và góp công xây dựng đối với kinh tế đất nước, thành tựu này là tài sản quý báu của trường.

Đại Học Khoa Học Kỹ Thuật Đài Bắc hiện nay có 6 học viện trong đó có 16 khoa và 21 lớp thạc sỹ và 9 lớp tiến sỹ bao gồm cơ điện, điện tử thông tin, công trình, quản lý, thiết kế, khoa học và nhân văn… Từ nay về sau phối hợp với nhu cầu phát triển nhân lực Quốc Gia, trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh phục vụ xã hội, nâng cao văn hóa, bổi dưỡng nhân tài và nghiên cứu học thuật để tạo lên sức mạnh trở thành trường Đại Học hàng đầu.

 

 

                        Address : 1,Sec. 3, Chung-Hsiao E. Rd. Taipei 106,Taiwan, R.O.C. | TEL :  886-2-2771-2171 ext 1100

 

  © Copyright 2004 NTUT_OAA  All Rights Reserved | Best viewed in IE 5.0 & above at 1024 x 768 resolution